सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

यस तालिम केन्द्रको नाम, Website तथा Mail देहाय बमोजिम परिवर्तन भएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

  • १. परिवर्तित नाम (नेपालीमा) : सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र
  • २. परिवर्तित नाम (अग्रेजीमा) : Public Finance Management Training Centre
  • ३. Website : pfmtc.gov.np
  • ४. Mail : info@pfmtc.gov.np

नोटः नयाँ Mail तथा Website मा Login गर्नुहोला ।