हाम्रो बारेमा

abu

परिचय

नेपाल सरकारको राजस्व र आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रका कर्मचारीहरुको क्षमता विकासको लागि वि.सं. २०३७ साल फाल्गुन २९ गते राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रको स्थापना भएको हो ।

दृष्टिकोण, अभियान, उद्देश्य र रणनैतिक लक्ष्यहरु

(क) दृष्टिकोण

आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अभिवृद्धि र स्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्न राजस्व तथा आर्थिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सक्षम र सबल बनाउने ।

(ख) अभियान

तालिम, शिक्षा, अध्ययन अनुसन्धान, गोष्ठी, परामर्श र अन्तरक्रियाको माध्यमबाट राजस्व तथा आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा पेसागत र संस्थागत दक्षता अभिवृद्धिको अवसर सिर्जना गर्ने ।

(ग) उद्देश्य

 • (क) राजस्व तथा आर्थिक प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई दक्ष र सीपयुक्त बनाउने
 • (ख) राजस्व र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया, गोष्ठी र कार्यशाला गर्ने
 • (ग) अर्थ, आर्थिक तथा राजस्वका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने
 • (घ) अर्ध–वार्षिक रुपमा राजस्व पत्रिका प्रकाशन गर्ने ।

(घ) रणनैतिक लक्ष्यहरु 

 • केन्द्रलाई विशेष गरेर राजस्व प्रशासन र आर्थिक प्रशासनसंग सम्बन्धित जनशक्तिको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र राजस्व तथा आर्थिक क्षेत्रका समसामयिक विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान, सूचना प्रवाह तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने एक विशिष्ट संस्था (ऋभलतचभ ायच भ्हअभििभलअभ) को रूपमा विकास गर्ने ।
 •  केन्द्रलाई राजस्व र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण अभिलेखहरु संग्रह गरी सुरक्षित रुपमा राख्ने अभिलेख केन्द्र ९म्यअगmभलतबतष्यल ऋभलतचभ० को रुपमा विकास गर्ने ।
 •  तालिम कार्यक्रमहरुको लागि सक्षम, प्रशिक्षित र उत्प्रेरित प्रशिक्षकहरुको व्यवस्था गर्ने ।

तालिम निर्देशक समिति

१.सचिवअर्थ मन्त्रालयअध्यक्ष
२.सचिव (राजस्व)अर्थ मन्त्रालयसदस्य
३.महालेखा नियन्त्रकमहालेखा नियन्त्रक कार्यालयसदस्य
४. सह–सचिवप्रशासन महाशाखा, अर्थ मन्त्रालयसदस्य
५. महानिर्देशकआन्तरिक राजस्व विभागसदस्य
६. महानिर्देशकभन्सार विभागसदस्य
७. महानिर्देशकराजस्व अनुसन्धान विभागसदस्य
८. महानिर्देशकसम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसदस्य
९. तालिम प्रमुखराजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रसदस्य–सचिव

प्रमुख कार्यहरु

(क) तालिम सम्बन्धी कार्यहरु

 •  तालिम आवश्यकताको पहिचान
 • तालिम पाठ्यक्रम विकास तथा प्रशिक्षण निर्देशिका निर्माण
 • सेवा प्रवेश, सेवाकालीन र अल्पकालीन तालिम संचालन
 • तालिम मूल्याङ्कन
 • स्रोत व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन

(ख) अन्य कार्यहरु

 •  राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विषयहरुमा अन्तरक्रिया, गोष्ठी तथा कार्यशाला आयोजना
 • राजस्व तथा आर्थिक प्रशासनका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र परामर्श
 • ‘राजस्व’ पत्रिका प्रकाशन ।

संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी

राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र विभागीय स्तरको निकाय हो । रा.प. प्रथम श्रेणीको तालिम प्रमुख रहने यस केन्द्रको संगठनात्मक संरचनामा पाठ्यक्रम विकास तथा अनुसन्धान, राजस्व तथा अर्थ सम्बन्धी प्रशिक्षण, लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण, र प्रशासन गरी जम्मा ४ (चार) वटा शाखाहरू छन् । हाल प्रत्येक शाखाका प्रमुखहरूमा वरिष्ठ प्रशिक्षक (रा.प.द्वितीय श्रेणी) रहने व्यवस्था छ ।
यस केन्द्रको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार तालिम प्रमुख (रा.प. प्रथम) – १, वरिष्ठ प्रशिक्षक राजस्व तर्फ ३ र लेखा तर्फ ३ गरी जम्मा ६ जना, प्रशिक्षक राजस्व तर्फ ५ र लेखा तर्फ ५ गरी जम्मा १० जना, कम्प्युटर अधिकृत २, शाखा अधिकृत १, रा.प.अनंकित १५ र श्रेणिविहीन १० गरी जम्मा ४५ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।