बिलहरु

नेपाल सरकार

राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र

भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्

सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अपलोड समय
1 इनधन खर्च ३०५०११३ 22211 नियमित 300049198 साझा पेट्रोल पम्प २०७३।०८।०९ ३,५५,२२३।०० १५:०६