सूचना(Notice) !

यस तालिम केन्द्रको नाम, Website तथा e-Mail देहाय बमोजिम परिवर्तन भएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

(It is informed that name, website and e-mail address of this institution has changed as follows)

  • १. परिवर्तित नाम (नेपालीमा) : सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र
  • २. Changed Name : Public Finance Management Training Centre
  • ३. Website : pfmtc.gov.np
  • ४. Mail : info@pfmtc.gov.np
Click here to redirect New Website